logo logo

Jazykové úrovně

Víte je jaká je vaše jazyková úroveň podle evropského standardu?
Tato jednoduchá tabulka vám poradí!

Papušek

Já jsem
nejlepší!

Jazykové úrovně

Jazykové úrovně

SERR - Společný evropský referenční rámec (CEFR -COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)

je dokument Rady Evropy umožňující vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. V oblasti cizích jazyků je definováno šest kategorií podle úrovně znalosti cizího jazyka. Jsou to kategorie A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jednotlivé kategorie zohledňují úroveň porozumění při poslechu, čtení, schopnosti konverzace a kvality písemného projevu.
CEFR

A0

Absolute beginner (Úplný začátečník)

Žádná znalost cizího jazyka.                                                                                                                                                                                                                                                       

A1

Elementary (Začátečník)

Studenti rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést pouze velmi jednoduchou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o sobě samých slovními spojeními, která znají ze studia. Umí také vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2

Pre-Intermediate (Mírně pokročilý)

V této úrovni rozumí student mluvenému projevu často používaných výrazů vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají . Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v nakupování, zaměstnání a informacích o rodině. Jsou schopni jednoduše konverzovat a sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou také schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1

Intermediate (Středně pokročilý)

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech. Rozumí textům obsahujícím pocity, události při použití základních komunikačních slovíček. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2

Upper-Intermediate (Pokročilý)

Studenti úrovně B2 rozumí většině běžných i odborných diskusí ve svém oboru. Dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti s určitou mírou plynulosti a spontánnosti a vyjádřit tak svůj pohled a výhody či nevýhody daného problému. Dokážou napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1

Advanced (Velmi pokročilý)

Rozumí nestrukturovanému projevu, náročným a odborným textům na jakékoliv téma včetně literárních textů. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech a umí určit i vhodný směr pro čtenáře.

C2

Proficiency (Nejvíce pokročilý)

Student rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte na jakékoliv téma. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny. Pokud něco nedokáže vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací nebo idiomy, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

ZPĚT